Loket passend onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs (LPO) adviseert over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs (zware ondersteuning). Bij het Loket werken inhoudelijk deskundigen. De directie van het SWV beslist over de toelating van een leerling tot het voortgezet speciaal onderwijs.

De verwijzende school doet een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het LPO. Er kan ook om advies worden gevraagd of om een bijzondere regeling voor praktijkonderwijs. Naast het aanvraagformulier TLV zijn de volgende documenten nodig:

  • Recente didactische toetsgegevens
  • Recent onderzoek (psychologisch/psychiatrisch)
  • OPP (Ontwikkelingsperspectief) plus evaluatie, observatieverslag en verslag ondersteuningsteam
  • Recente en relevante verslagen van school en/of oudergesprekken
  • Recente en relevante overige verslagen (bijvoorbeeld hulpverlening).

Zie voor meer informatie ook het reglement voor het Loket Passend Onderwijs en de planning voor het schooljaar 2019-2020.